Technológie

Georadar

je meracie zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické impulzy do horninového prostredia a registruje ich odrazy od rozhraní na ktorých sa mení permitivita a elektrická vodivosť horninových materiálov.

Takýmito rozhraniami sú spravidla oddelené rôzne geologické vrstvy, ale aj rôzne stavebné konštrukcie uložené horizontálne (základy budov, kovové i nekovové potrubia, ...), ale aj lokálne predmety (štôlne, šachty, žumpy, havarované lietadlá, nevybuchnutá munícia, ...).

Predmetom georadarového merania môžu byť aj rôzne stavebné konštrukcie (piliere, mosty v ktorých sa vyšetruje stav výstuží a armatúry, resp. trhlín, dutín a iných nekorektností v železobetónovej hmote). Podobne v cestných a železničných konštrukciách, v násypoch a hrádzach sa na základe georadarového merania posudzuje ich homogenita a výskyt miest s konštrukčnými poruchami a vysokým obsahom pórovej vody.

ERT (elektrická rezistivitná tomografia)

je metóda, ktorá umožňuje na základe výsledkov podrobného mapovania rezistivity vo vertikálnom reze podrobnú materiálovú štruktúru vyšetrovaného horninového prostredia.

Hĺbkový dosah merania závisí na technickom vybavení a aj keď je teoreticky neobmedzený, v bežnej praxi sa pohybuje od 10 m do 40 m, pričom sa tu prejavujú hlavne dva obmedzujúce faktory: technické vybavenie (s hĺbkou geometricky narastajú náklady) a rozlišovacia schopnosť (s hĺbkou geometricky rastie rozmer objektu na zachovanie jeho anomálneho prejavu).

Výsledkom merania metódou ERT sú vertikálne rezistivitné rezy zobrazujúce plošné rozloženie prítomných geologických objektov (vrstvy, ich deformácie, skalný masív a jeho reliéf, pukliny a tektonické poruchy, ...) ako aj umelých objektov (základové konštrukcie, podzemné priestory, potrubia, štôlne, ...). Ak je takýchto rezov viac a sú paralelné, je možné zostaviť aj štruktúru objektov v 3D zobrazení.

 
 

DEMP (dipólové elektromagnetické profilovanie)

Princíp spočíva v mapovaní horizontálnych zmien merného elektrického odporu horninového prostredia v jeho pripovrchovej zóne (napr. aparatúra CMG-explorer (GF-instruments, Brno) približne do 7 m). Ide sa o aktívnu metódu prieskumu, ktorá sleduje elektromagnetické vznikajúce v zemi v dôsledku EM indukcie vyvolanej meracou aparatúrou, pričom ich intenzita závisí okrem iného na vodivosti horninového prostredia.