Geofyzika

Aplikovaná geofyzika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom prírodných a umelých fyzikálnych prejavov horninového prostredia. Sú to gravitácia, elektromagnetické prejavy, seizmika, geotermika a prírodná rádioaktivita.

Gravimetria sa používa na rozčlenenie horninových materiálov na základe ich odlišnej hustoty. Výsledkom gravimetrických meraní sú mapy a grafy zemskej tiaže na plochách alebo líniách merania, ktoré poskytujú obraz o rozmiestnení a charaktere horninových objektov v skúmanom prostredí a to od objektov rádu jednotiek m3 po objekty rádu desiatok km3.

Rádiometria študuje rozmiestnenie rádioaktívnych minerálov v horninovom prostredí a v súčasnosti sa zameriava na mapovanie environmentálnych rizík v pobytových priestoroch vyvolaných prírodnou rádioaktivitou.

Elektromagnetické merania (magnetika a geoelektrika) umožňujú rozčleniť horninové materiály na základe ich magnetizácie a/alebo rezistivity a intenzity elektrochemických procesov, ktoré vďaka prítomnosti podzemnej vody v horninovom prostredí prebiehajú. Výsledkom elektromagnetických meraní sú mapy a grafy meraného parametra na plochách alebo líniách merania, ktoré poskytujú obraz o rozmiestnení a charaktere horninových objektov v skúmanom prostredí a to od objektov rádu jednotiek m3 po objekty rádu desiatok km3. Mapy a grafy elektrických polí produkovaných elektrochemickými procesmi ukazujú prítomnosť objektov na ktorých tieto procesy prebiehajú (napr. ložiská sulfidických rúd, pohyb podzemnej vody).

Seizmika skúma šírenie elastických vĺn v horninovom prostredí vyvolaných tektonickými procesmi (zemetrasenie), alebo umelo (výbuchy, vibrácie). Šírenie seizmických vĺn závisí na prítomnosti rozhraní geologických štruktúr na ktorých sa mení rýchlosť šírenia vĺn (odraz a lom vlny). Výsledkom merania šírenia seizmických vĺn sú modely štruktúr a objektov prítomných vo vyšetrovanom horninovom prostredí.

Geotermika študuje šírenie zemského tepla v horninovom prostredí a jej výsledky sa využívajú napr. na mapovanie zdrojov geotermálnych vôd.