IGC - IngGeoCom s.r.o.

 

Spoločnosť IGC vznikla v roku 2010 s cieľom poskytovať relevantné geofyzikálne informácie o stave horninového prostredia a o procesoch, ktoré v ňom prebiehajú. Tieto informácie sú nutné v širokom spektre činností súvisiacich s horninovým prostredím od baníctva a ťažby nerastných surovín, cez všetky druhy stavebných činností (pozemné, podzemné, dopravné vodohospodárske stavby, ...), v poľnohospodárstve, rôznych druhoch prieskumov (environmentalistika, archeológia, kriminalistika, vojenstvo, ...) a inde. Navyše sú tieto informácie dostupné prakticky v každej etape ľudských aktivít: v rámci projektovania, počas výstavby, v čase užívania projektových produktov a tiež po ich zániku.

Merania